Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego talonik.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TALONIK.PL

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI. Tryb postępowania reklamacyjnego
VII. Własność intelektualna
VIII. Odpowiedzialność
IX. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem talonik.pl prowadzony jest przez Tomasza Pietrzaka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Pietrzak Tomasz PTK CONSULTING wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 34-642 Dobra 560, NIP: 7371931653, REGON: 121287054, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@talonik.pl, tel. 18 3000 222.

2. Serwis talonik.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis talonik.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu talonik.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży produktów oraz usług prezentowanych w Serwisie.

6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami lub Zleceniami.

7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.

8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenia lub Zlecenia.

10. Użytkownik jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń oraz produktów i usług prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia lub zlecenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty lub właściwości.

11. W Serwisie obowiązuje całkowity zakaz prezentowania oraz obrotu przedmiotami, których posiadanie jest zabronione zgodnie z polskim prawem w szczególności środków odurzających, broni palnej, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz przedmiotów nabytych niezgodnie z prawem, tj. pochodzących z kradzieży oraz innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

12. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem talonik.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem talonik.pl użyte są w celach informacyjnych.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Aby aktywować Konto należy kliknąć w link, który zostanie wysłany w wiadomości na skrzynkę pocztową podaną podczas procesu rejestracji.

2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie przez Sprzedawcę ogłoszenia na stronie Serwisu.

3. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA ZLECEŃ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie Zlecenia na stronie Serwisu.

4. KLIENT - Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

6. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

9. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni - okres 365 kolejnych dni. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność Okresów Abonamentowych. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.

10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

12. REKLAMODAWCA - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy (w postaci udostępnianej przez Usługodawcę) w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

13. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem talonik.pl.

14. SPRZEDAWCA – Użytkownik będący Przedsiębiorcą, prezentujący za pośrednictwem Serwisu produkt lub możliwość wykonania usługi albo składający propozycję sprzedaży produktu lub wykonania usługi, w postaci oferty w odpowiedzi na Zlecenie. W przypadku produktów niestanowiących usług, wymagane jest prowadzenie działalności polegającej również na sprzedaży w formie stacjonarnej.

15. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji świadczonych usług.

16. TALONIK - informacja znajdująca się na stronie internetowej Serwisu, zamieszczona przez Sprzedawcę, która nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do złożenia oferty. Użytkownik, dokonując rezerwacji, składa Sprzedawcy ofertę zakupu określonego produktu lub usługi, na warunkach podanych w ich opisach. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Z uwagi na ograniczoną ilość oferowanych przez Sprzedawcę towarów i/lub usług sprzedaż dokonywana będzie w kolejności zgłoszonych zamówień (czyli przyjęć ofert) do czasu ich wyczerpania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego zamówieniem.

17. TOP OKAZJA - promowany talonik, który jest wyróżniony graficznie na liście ogłoszeń w Serwisie oraz znajduje się ponad ogłoszeniami niepromowanymi na tej liście.

18. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży produktu lub usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.

19. USŁUGODAWCA – Tomasz Pietrzak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Pietrzak Tomasz PTK CONSULTING, 34-642 Dobra 560, NIP: 7371931653, REGON: 121287054.

20. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

22. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych okazji lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

23. ZLECENIE - informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, będąca wyrazem woli zakupu określonego produktu lub powierzenia wykonania danej usługi oraz poszukiwania Wykonawcy do realizacji danej czynności, w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji.

24. ZLECAJĄCY - Użytkownik umieszczający w Serwisu Zlecenie lub składający za pośrednictwem Serwisu zamówienie produktu lub wykonania Usługi przez Sprzedawcę.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) prowadzenie Konta,
b) zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami
c) zamieszczanie Zleceń wraz ze zdjęciami,
d) Wyszukiwarka,
e) powiadomienia,
f) System Opinii,
g) Newsletter,
h) Zamieszczanie treści reklamowych w Serwisie lub w powiatowej gazetce reklamowej (PGR) publikowanej w wersji elektronicznej oraz klasycznej,
i) rezerwacja Taloników,
j) promowanie Taloników w Serwisie, w tym poprzez TOP Okazje
k) promowanie Taloników poza Serwisem, w tym w portalach ogłoszeniowych, informacyjnych, społecznościowych i innych

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c) do g) oraz i) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Odpłatność za świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b), h) oraz j) Regulaminu przez Usługodawcę, jest określona w cenniku Serwisu oraz uzależniona od wyboru pakietu.

3. Pakiety, w ramach których Sprzedawca otrzymuje limit ogłoszeń, które mogą być publikowane w Serwisie, powinny zostać opłacone zgodnie z cennikiem Serwisu. W ramach pakietów przyznawane są Punkty Premium, które  można wykorzystać do promowania okazji poprzez przesuwanie ich wyżej na listach w określonej kategorii lub do zamieszczenia specjalnych ofert typu Hot Shot. Każdy pakiet zawiera określoną ilość TOP Okazji umożliwiających promowanie Taloników w Serwisie.

4. Każdy Sprzedawca może zakupić dowolną ilość pakietów reklamowych.

5. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Usługobiorcę na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

6. Płatności, o których mowa niniejszym rozdziale należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl, TPay.pl) niezwłocznie, a najpóźniej w terminie … dni od złożenia zamówienia płatnego pakietu.

7. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

8. Faktura za świadczone usługi elektroniczne będzie wystawiana w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

9. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia (Zlecenia) w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą:

a.i. upływu terminu na jaki została zawarta,
a.ii. zakończenia ogłoszenia lub Zlecenia przed datą ważności. Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu. W przypadku zmian w Regulaminie lub cenniku, rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia (Zlecenia) będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas jego odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie lub cenniku, po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
d) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z powiadomień, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta lub w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
e) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się:

a.i. opiniować i oceniać tylko wtedy, gdy sam korzystał z ocenianych usług,
a.ii. nie opiniować i nie oceniać, gdy jest zatrudniony przez ocenianego lub pozostaje w podobnym związku z opiniowanym lub ocenianym,
a.iii. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących świadczonych usług,
a.iv. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych usług,
a.v. nie umieszczać reklamy towarów, usług, podmiotów, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
a.vi. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

f) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
g) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu treści reklamowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta lub w momencie wyczerpania środków pieniężnych określonych budżetem kampanii reklamowej.

a.i. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
a.ii. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
a.iii. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu zamieszczenia reklam w Serwisie.
a.iv. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

h) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z rezerwacji okazji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
i) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na promowaniu ofert zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa, d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

13. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

14. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

15. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń, Zleceń i zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) wprowadzające w błąd Usługobiorców,
g) reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do talonik.pl,
h) będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
i) zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

16. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia lub Zlecenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie lub Zlecenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innym Użytkownikiem,.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez panel Konta lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@talonik.pl.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@talonik.pl.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane biurowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem talonik.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Tomasza Pietrzaka wykonującego działalność gospodarczą w Pietrzak Tomasz PTK CONSULTING, 34-642 Dobra 560, NIP: 7371931653, REGON: 121287054. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony talonik.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony talonik.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści cyfrowe potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych, danych osobowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu z tego tytułu, zobowiązuję się zwolnić Serwis i Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w związku z naruszeniami oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a.i.1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
a.i.2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
a.i.3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
a.i.4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
a.i.5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
f) za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
g) za skutki związane z utratą hasła.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Usługodawcy.

5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szukam lokalnie

zapytaj o produkt/usługę lokalne firmy

Pakiety reklamowe

przedsiębiorco - chodź do nas!

Powiadamiacz

bądź na bieżąco z nowymi okazjami